Admin

  • Admin‘s profile was updated 11 months, 1 week ago

  • Admin changed their profile picture 11 months, 1 week ago

  • โรงเรียนอำนวยศิลป์ (Amnuay Silpa)
     

    โรงเรียนอำนวยศิลป์นั้นได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2469 ดำเนินกิจการด้านการให้ความรู้และสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งมีการย้ายสถานที่ตั้งหลายครั้ง จนสุดท้า […]

แชร์สิ่งนี้:
แสดงปุ่ม
ซ่อนปุ่ม